22 October 2011

Thirikadugam (“திரிகடுகம்”)


எண்
அகப்பாடல்கள்
எண்
புறப்பாடல்கள் (நீதி)
எண்
புறப்பாடல்கள் (நீதி)
1
கைந்நிலை
7
களவழி நாற்பது
13
ஏலாதி
2
ஐந்திணை ஐம்பது
8
இன்னா நாற்பது
14
ஆசாரக்கோவை
3
ஐந்திணை எழுபது
9
இனியவை நாற்பது
15
முதுமொழிக்காஞ்சி
4
திணைமொழி ஐம்பது
10
திரிகடுகம்
16
பழமொழி நானூறு
5
திணைமாலை நூற்றைம்பது
11
நான்மணிக்கடிகை
17
நாலடியார்
6
கார் நாற்பது
12
சிறுபஞ்சமூலம்
18
திருக்குறள்

சுக்கு (Zinziber officinale), மிளகு (Piper nigrum), திப்பிலி (Piper longum) have been used as three medicaments by Tamils since time immemorial. The mixture is used as stomachic, restorative and curing indigestion. The Tamil didactic work “Thirikadukam” (திரிகடுகம்) gets its name because each poem refers to three precepts which are like the three drugs Ginger, Black pepper and Long pepper. The very first poem of this collection of 100 quatrains ends with this statement: “இம்மூன்றும் திரிகடுகம் போலும் மருந்து”. That is, just like these three medicaments a cure for physical ailments, the three precepts contained in each poem is to be regarded a cure for mental ailments. While the first three lines of each quatrain has these three teachings, with the last line of the quatrain end with phrases like இம் மூன்றும்”, இவை மூன்றும், இம்  
மூவர், இவர் மூவர், என மூவர்” etc. 

இந்நூலின் ஆசிரியர் நல்லாதனார் (நல்+ஆதனார்) என்பவர். இவர் வைணவ (Vaishnavism) மதத்தைச்சார்ந்தவர் என்பதை இவர் எழுதிய கடவுள் வாழ்த்துப்பாடலிருந்து தெரிந்துகொள்ளலாம் (the author begins his Invocation saying “கண்ணகன் ஞாலம் அளந்ததூஉம்”). இவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ளதிருத்துஎன்னும் ஊரில் பிறந்தவர் என வேறுமொரு சிறப்புப் பாயிரச் செய்யுள்மூலமாக அறியப்படுகிறது (Tamil Virtual Academy).

Thirikadukam is an interesting work. Some of the poems are pleasant and rhyming to read, though they may not necessarily carry a captivating precept. I have identified three poems that attracted my attention and therefore worth quoting here. Most of the translations are that of S.N. Chokkalingam, but considerably abridged by me.

1) மது, மாது, சூது (Wine, Women and Dice)

Wine, women and dice are like triple evils often considered to be interrelated. To this hunting is sometimes added to make it four. Thirukkural says “Fortune leaves those whose associates are treacherous women, wine and dice” (இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு. Kural, 920). Sutta Nipata, a Buddhist work containing sayings attributed to Buddha says “(Failure springs for) the rake who squanders all he gets, fast as it comes, on women, drink and dice” (Uragavagga, 6.105-06). The Qur’an (5:90), scripture of Muslims, has this verse: “Intoxicants and gambling, (dedication of) stones, and (divination by) arrows, are an abomination”. There is also a proverb in Tamil: “குடி சூதவிபசாரமகுடியைககெடுக்கும”. When translated, this means “Drinking, gambling and whoredom spoils the family.” (Dictionary of Tamil Proverbs: By Lazarus, p. 265). Poem 39 in Thirikadugam explains these triple evils the following way:

புலை மயக்கம் வேண்டி பொருட்பெண்டிர்த் தோய்தல்,
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல், சொலை முனிந்து
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல், - இம் மூன்றும்
நன்மை இலாளர் தொழில். 39

Love-making with harlots for bodily delight;
Drinking intoxicants to get high; Ignoring counsel,
Gambling in desire of false infatuation:
These three are acts of the worthless.

It is difficult to translate these three phrases: புலை மயக்கம், கலம் மயக்கம் and பொய்ம் மயக்கம் into English. I have managed to do so with all the shortcomings. Indian literatures banish two kinds of adultery: (i) visiting a prostitute and (ii) desiring for neighbor’s wife. Rarely do we come cross sayings that shun the relationship with unmarried women. Thirikadugam is amongst rare works shunning illicit relationships with whom one has no rights (உரிமை இல் பெண்டிரைக் காமுற்று வாழ்தல்) (Poem 9).

2) An ideal woman

While all those three (wine, women and dice) mentioned in the above mentioned poem are meant for men who venture outside the house, the following poems lays down the standards for a housewife.

நல் விருந்து ஓம்பலின், நட்டாளாம்; வைகலும்
இல் புறஞ் செய்தலின், ஈன்ற தாய்; தொல் குடியின்
மக்கள் பெறலின், மனைக் கிழத்தி; - இம் மூன்றும்
கற்புடையாள் பூண்ட கடன்.  (64)

A woman is ….
A friend to her husband in entertaining guests;
A mother to her husband while attending to domestic duties; and
A wife to her husband in begetting good children
.
All these three are the duties of a dutiful wife.

(மேலும், விருந்தோம்பல், வாழ்க்கைத்துணை நலம் & புதல்வரைப் பெறுதல்இவை மூன்றும் திருக்குறளில் வரும் அதிகாரங்கள் என்பதையும் உணர்க).

3) Warrior, Adulterer and Charmer

கொல் யானைக்கு ஓடும் குணமிலியும், எல்லில்
பிறன் கடை நிற்று ஒழுகுவானும், மறம் தெரியாது
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும், - இம் மூவர்,
நாடுங்கால், தூங்குபவர். 19

A warrior who turns his back seeing a war-elephant;
A lecherous person eying another’s house at night;
A snake charmer who tries his tricks with a poisonous snake –
All these three are bound to perish by their own acts.      

How old is snake charming? Was it restricted only to India? As a profession, it must have been at least 2,000 years old and not confined to India alone as we see this following reference to this profession in the Bible itself:

The wicked turn aside from birth;  
liars go astray as soon as they are born.
Their venom is like that of a snake,
like a deaf serpent that does not hear,
that does not respond to the magicians,
or to a skilled snake-charmer. (Psalm, 58:3-5)

Snakes are deaf as they have no ear drum or functional internal ear. What makes the cobras to ‘dance’ to the tune of the flute is nothing but the sight of the moving flute held by the charmer. Snake charming as a profession has been banned in India following the strict enforcement of the Wildlife Project Act (1972) in the country. The charmers generally defang the snakes which in itself is a cruelty. These snakes if released cannot survive in the wild as their fangs have been knocked down. A snake charmer, however, might release his old snake to the wild and catch a new one instead. Ignorant animal welfare activists also indulge in releasing these snakes after confiscating them from the charmers.

4) Adornments for the Eyes, Women & Life

I have chosen the following poem mainly because of its smooth flow and easy reading. 

கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம்; காமுற்ற
பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாண் உடைமை; நண்ணும்
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி; - இம் மூன்றும்
குறியுடையோர்கண்ணே உள. (52)

The adornment …
          Of the eye lies in its benevolent look;
          Of a virtuous women in her coyness;
          Of life here and hereafter, in education –
          All these three are the ideals of the discerning.


(கண்ணோட்டம், நாணுடைமை & கல்விஇவை மூன்றும் திருவள்ளுவர் வகுத்த 133 அதிகாரங்களில் வருகின்றன என்பதையும் உணர்க)

==========================================================================================================
==========================================================================================================

3 comments: